Politica de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal

Scopul prezentului site este acela de a furniza clienților noștri soluții rapide, adaptate necesităților acestora pentru a facilita gestionarea fără efort din partea clientului a unei comenzi de taxi din momentul efectuării comenzii și până la prestarea serviciului, precum și pentru efectuarea comenzilor ulterioare.

Politica de confidențialitate are scopul de a vă informa cu privire la PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, respectiv:

- activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră efectuate de către www.taxi-sibiu.com, în calitate de operator de date cu caracter personal, utilizate în desfășurarea activităților sale și în îndeplinirea obiectului său de activitate; drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, începând cu 25 mai 2018 (data aplicării GDPR).

- www.taxi-sibiu.com prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în cele ce urmează „GDPR”.

Definiții

Conform Regulamentului GDPR, se definesc următorii termeni:

Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normative.

Consimțământ – orice manifestare de voință libera, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate.

Persoana fizică identificabilă – persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: un nume, un număr de identificare date de localizare, un identificator on-line, identitatea fizică a unei persoane fizice, identitatea fiziologică a unei persoane fizice, identitatea genetică a unei persoane fizice, identitatea psihică a unei persoane fizice, identitatea economică a unei persoane fizice, identitatea culturală a unei persoane fizice, identitatea socială a unei persoane fizice.

Pseudonimizarea datelor personale – prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, alterarea, extragerea, consultarea, utilizarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Datele pe care le colectăm diferă în funcție de calitatea pe care o aveți în relația cu www.taxi-sibiu.com și modul în care ați ales să beneficiați de serviciile www.taxi-sibiu.com, folosind site-ul sau apelul telefonic.

În calitate de Operator de date cu caracter personal, www.taxi-sibiu.com limitează prelucrarea datelor cu caracter personal la informațiile adecvate, pertinente și strict necesare comercializării serviciilor noastre și gestionării relațiilor comerciale.
Astfel, www.taxi-sibiu.com prelucrează, după caz, următoarele categorii de date cu caracter personal:
-date de identificare: numele, prenumele
- date de contact: numărul de telefon
- date necesare efectuării serviciilor de transport, cum ar fi: locația de unde urmează să fiți preluat pentru efectuarea cursei de taxi.

Datele prelucrate de www.taxi-sibiu.com sunt cele furnizate de către dumneavoastră prin completarea formularului pentru efectuarea unei comenzi on – line, disponibil pe site-ul nostru sau prin inițierea unui apel telefonic având același scop. Aceste date sunt necesare pentru efectuarea unei comenzi taxi, iar refuzul de a furniza aceste date are drept consecință imposibilitatea de a vă propune serviciile noastre.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și din motive ce țin atât de siguranța clientului cât și a șoferului, apelurile inițiate de dumneavoastră pot fi înregistrate.

În ce scop și temeiuri prelucrăm datele cu caracter personal?

www.taxi-sibiu.com prelucrează date cu caracter personal în contextul desfășurării obiectului său de activitate, având la bază un temei legal.

Datele cu caracter personal solicitate de către www.taxi-sibiu.com sunt colectate și prelucrate în România cu respectarea unor masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea acestor date cu caracter personal are ca scop:
- prestarea serviciilor de transport în regim de taxi conform comenzilor înregistrate din partea dumneavoastră via formular on-line sau apel telefonic;
- îmbunătățirea calității serviciilor prin personalizarea ofertei noastre, dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile www.taxi-sibiu.com;
- lupta împotriva fraudei, soluționarea solicitărilor/reclamațiilor dumneavoastră, gestionarea unor eventuale nereguli cu privire la onorarea comenzilor, care ar afecta buna desfășurare a serviciilor oferite de www.taxi-sibiu.com;
- soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care www.taxi-sibiu.com este parte,
- efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor www.taxi-sibiu.com, precum și realizarea de audituri sau investigații ale www.taxi-sibiu.com,

Justificarea prelucrării este una legală și rezidă în relația contractuală stabilită între dumneavoastră și www.taxi-sibiu.com. De asemenea prelucrarea datelor cu caracter personal este întemeiată pe existența unor interese legitime ale www.taxi-sibiu.com, respectiv pentru a se conforma unor obligații legale, pentru prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni asupra personalului propriu sau a personalului colaborator sau asupra clienților, pentru a evita suportarea oricăror consecințe negative, precum și pentru a își desfășura activitatea conform standardelor interne și celor stabilite la nivel de politică de companie prin efectuarea de analize interne atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți.

De unde colectăm datele cu caracter personal?

www.taxi-sibiu.com prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizați dumneavoastră, în mod direct prin completarea formularului de comandă disponibil pe site-ul www.taxi-sibiu.com sau telefonic.

Sunteți direct răspunzător pentru exactitatea și actualizarea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați, având în vedere că www.taxi-sibiu.com nu solicită documente de identitate pentru confirmarea acestora.

Cui dezvăluim date cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, www.taxi-sibiu.com poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanții săi, reprezentanții www.taxi-sibiu.com, operatorilor asociati, transportatorilor autorizați colaboratori, conducătorilor auto angajați și/sau colaboratori www.taxi-sibiu.com, autorităților statului, organelor judiciare sau altor autorități publice.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise partenerilor noștri doar în scopul de a asigura buna executare a serviciului de transport în regim de taxi.

Totodată, în derularea activităților legale de audit financiar sau audit IT, control din partea unor autorități publice, datele dumneavoastră pot fi accesate de către persoanele desemnate pentru derularea respectivelor activități fără însă ca acestea să aibă drept de intervenție, copiere, ștergere sau transmitere a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În condițiile dezvăluirii datelor dumneavoastră către un terț, astfel cum au fost menționați mai sus, acești terți vor respecta garanțiile legale sau garanțiile oferite de subscrisa conform prezentelor termene și condiții.

Cui transferăm datele cu caracter personal în străinătate?

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate.

Pentru cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, www.taxi-sibiu.com va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata existenței relațiilor contractuale, precum și ulterior, în conformitate cu interesele legitime ale www.taxi-sibiu.com.

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate pentru o perioadă de 5 zile de la data încetării raporturilor contractuale. Astfel, după 5 zile de la efectuarea comenzii taxi, datele dumneavoastră sunt șterse automat din baza noastră de date.

Comenzile de taxi, formulate prin apel telefonic pot fi înregistrate. Înregistrările audio sunt păstrate pentru o perioadă limitată de timp de 5 zile, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor noastre, precum și pentru a proba existența unei comenzi telefonice în cazul unei reclamații ulterioare. Termenul de 5 zile este în acord cu Politica noastră de reclamații, clienții având posibilitatea să sesizeze eventuale nereguli în legătură cu o cursă, într-un termen de rezonabil de 5 zile de la momentul efectuării acesteia.

La sfârșitul perioadei de stocare, www.taxi-sibiu.com va șterge datele cu caracter personal.

Prin excepție, aceste date pot fi păstrate pentru o durată mai mare de timp decât cele mai sus precizate, în scopul gestionării reclamațiilor sau litigiilor în curs, sau în scopul conformării unor obligații legale.

Care sunt drepturile persoanei vizate și ce acțiuni poate aceasta să întreprindă?

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale:
- Dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate;
- Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră respectiv de a solicita transmiterea de confirmări prin care să vi se comunice o serie de informații referitoare la datele prelucrate, printre care categoriile de date personale, scopul prelucrării și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;
- Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal ceea ce presupune și dreptul de a obține completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
- Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care trebuie verificată exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
- Dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate printre altele dacă datele nu mai sunt necesare, persoana își retrage consimțământul, persoana vizată se opune;
- Dreptul de a vă opune prelucrării, în acest caz, în funcție de scopul prelucrării, este posibil ca relațiile contractuale cu societatea noastră să înceteze;
- Dreptul la portabilitate a datelor respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, dacă există consimțământul dumneavoastră, iar prelucrarea se efectuează în mod automat;
- Dreptul de a formula plângere către autoritatea de supraveghere, în situația in care considerați că datele dumneavoastră personale nu au fost prelucrate conform legislației în vigoare.
- Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate și semnate la adresa de email: dpo@taxi-sibiu.com

Securitatea datelor cu caracter personal

wwww.taxi-sibiu.com acordă o importanță sporită datelor tale cu caracter personal și înțelege să asigure securitatea adecvată pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, www.taxi-sibiu.com implementează măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Serviciile on-line nu sunt concepute sau destinate utilizării de către persoane cu vârsta sub 18 ani și, prin urmare, dacă ai sub 18 ani, te rugăm să nu utilizezi serviciile www.taxi-sibiu.com, respectiv să nu ne furnizezi informații cu caracter personal. Dacă descoperim că am colectat din greșeală astfel de informații, atunci, în măsura în care legea solicită, vom șterge imediat aceste informații din evidențele noastre.

Contact

Dacă aveți orice fel de întrebări despre Politica noastră de confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta folosind următoarele date de contact: În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor e-mail: dpo@taxi-sibiu.com

Adresa 

Şoseaua Alba-Iulia, 73
Aeroportul International Sibiu
Sibiu, RomaniaContact 

Email: contact@taxi-sibiu.com
Telefon: +40 757 77 40 77 
Whatsapp: +40 757 77 40 77

Link-uri utile

Politica cookie 
Termeni si conditii
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Feedback

Pentru orice neconcordante, probleme tehnice, propuneri , ne puteti contacta folosind formularul sau adresa de email.